Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego
ALKO-STOP Piotr Obierak
z dnia 2 sierpnia 2023r.

§ 1 Podstawy prawne funkcjonowania

          1. Niniejszy regulamin organizacyjny ustanawiany jest dla podmiotu leczniczego o nazwie ALKO-STOP Piotr Obierak zwany dalej jako „Podmiot
             leczniczy”
          2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie podmiotu leczniczego pod nazwą ALKO STOP PIOTR OBIERAK.
          3. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
          1) obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie:
          a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
          b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta
          2) wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – nr księgi rejestrowej: 000000264265 organ rejestrowy:
              Wojewoda Łódzki; niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

§ 2 Regulamin organizacyjny

Niniejszy regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, w tym w szczególności:
         a) cel i zadania podmiotu leczniczego,
         b) strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego,
         c) organizację, zadania i warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego,
         d) rodzaj działalności leczniczej wykonywanej przez podmiotu leczniczy,
         e) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy,
         f) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy,
         g) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, w tym organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
             w przypadku pobierania opłat,
         h) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
         i) prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,
         j) przechowywanie dokumentacji medycznej,
         k) sposób kierowania,
         l) procedurę składania skarg i wniosków.

§ 3 Cel i zadania podmiotu leczniczego

         1. Podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
             w rodzaju pozostała opieka ambulatoryjna, leczenie w domu pacjenta – medycyna ratunkowa. Celem podmiotu leczniczego jest również promocja
             zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
         2. Zadaniami Podmiotu leczniczego jest w szczególności:
         a) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów,
         b) zapewnienie fachowej opieki, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia
             chorób u przyjmowanych pacjentów;
         c) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów;
         d) prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej;
         e) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia.

§ 4 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

         1. Dla zapewnienia ciągłości procesu leczenia oraz najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych, Podmiot Leczniczy współdziała z innymi podmiotami
            wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów.
         2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz praw
             pacjenta.
         3. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą, naukową,
             badawczo-rozwojową informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
                 − pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
                 − zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
                 − zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom
                    wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
                 − stanowią tak obowiązujące przepisy prawa.
         4. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest
             niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

§ 5 Miejsce i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

         1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w domu pacjenta.
         2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w obowiązujących
             przepisach. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
             medycznej.
         3. Podmiot leczniczy czynny jest w następujących dniach oraz godzinach: poniedziałek – piątek w godzinach 8 – 20, sobota – w godzinach 8 – 13.
         4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia podmiotu leczniczego, w terminie i czasie wynikającym z rejestracji pacjenta.
         5. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej telefonicznie pod numerem: 798-654-731
         6. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych za całkowitą odpłatnością wg ustalonego cennika, który dostępny jest w podmiocie oraz na stronie
             internetowej. Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
         7. Płatności za usługi realizowane są w formie gotówkowej bądź bezgotówkowo.

§ 6 Organizacja i zadania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego

         1. W ramach Zakładu Leczniczego nie funkcjonują komórki organizacyjne.

§ 7 Sposób kierowania zakładem leczniczym

         1. Podmiotem leczniczym kieruje kierownik podmiotu leczniczego. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Piotr Obierak.
         2. Kierownik podmiotu wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi
             sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
         3. Kierownik odpowiedzialny jest zwłaszcza za:
                 a) reprezentowanie podmiotu leczniczego na zewnątrz;
                 b) prowadzenie bieżących spraw podmiotu związanych z administrowaniem i organizacją jego pracy;
                 c) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego ;
                 d) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy;
                 e) kierowanie pracą podległego personelu.

§ 8 Prawa i obowiązki Pacjenta

         1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych Pacjent ma prawo do:
                 – poszanowania godności i uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
                 – świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, które są zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
                 – rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
                 – wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach
                    leczniczych.
         2. Do obowiązków pacjenta należy przestrzeganie:
                 – regulaminu,
                 – zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Podmiotu Leczniczego
                 – higieny osobistej,
                 – zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych,
         3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do
             Kierownika zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym regulaminem.
         4. Kierownik zapewnia dostępność informacji o przysługujących pacjentom prawach pacjenta.

§ 9 Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

         1. Dokumentacja medyczna prowadzona przez podmiot leczniczy udostępniana jest zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 6 listopada
             2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
         2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim
             kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
             Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
             Ubezpieczeń Społecznych.
         3. Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
             w ust. 2.
         4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia,
             o którym mowa w pkt 2.
         5. Nie pobiera się opłat w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
                 a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz
                     ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym
                     nośniku danych oraz w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej udostępnionej przez
                     sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)
                 b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
                 c) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.
         6. Wysokość opłat o których mowa w ust. 2 – 4 określona jest w cenniku opublikowanym przez podmiot leczniczy.
         7. Wysokość opłat uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

§ 10 Przechowywanie dokumentacji medycznej

         1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z ustawą dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
            i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami
            przewidzianymi w przypadku:
                 1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat,
                     licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
                         1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres
                              30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
                 2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca
                     roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
                 3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
                         a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia
                              lekarza,
                         b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało
                             udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
                 4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
         2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający
             identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego
             przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
         3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów
             ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5
             ust. 2 i 2b tej ustawy.

§ 11 Procedura składania skarg i wniosków

         1. Pacjent ma prawo do składania skarg i wniosków dotyczących działalności podmiotu leczniczego.
         2. Skargi oraz wnioski należy składać́:
                 a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@alkostop24h.pl
                 b) drogą pocztową na adres: ALKO-STOP Piotr Obierak, ul. Długa 19A, 93 – 446 Łódź
         3. Skarga (wniosek) winna zawierać:
                 a) Dane osoby zgłaszającej skargę̨, obejmujące jej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, a także adres – mail lub numer telefonu, jeśli taki jest                      posiadany
                 b) Zwięzły opis skargi, obejmujący rodzaj świadczenia zdrowotnego, datę jego wykonania, jednostkę organizacyjną, w której świadczenie zostało
                     udzielone.
         4. Skargi i wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania drogą korespondencyjną, zaś w razie wyrażenia zgody przez pacjenta – za
             pomocą korespondencji e-mail.

§ 12 Postanowienia końcowe

         1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
             (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
         2. Regulamin organizacyjny podaje się do wiadomości pacjentów poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej podmiotu leczniczego
             https://alkostop24h.pl/
         3. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego
             dla jego wprowadzenia
         4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.8.2023r.

Załączniki:
1 – Cennik usług
2 – Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik nr 1
CENNIK

Załącznik nr 2
Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
⮚ 1 strona wyciągu lub odpisu (0,002 przeciętnego wynagrodzenia) – 14,24 zł
⮚ 1 strona kopii albo wydruku (0,00007 przeciętnego wynagrodzenia) – 0,49 zł
⮚ Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (0,0004 przeciętnego wynagrodzenia) – 2,84 zł